ENJOY BURUNDI

TRAVEL GUIDE for BURUNDI! – Don't wait for the perfect moment, just take the moment and make it perfect!

Kirundi basic phrases


Basic vocabulary


 • Oya – no
 • Ego – yes
 • Ingo – come!
 • Cane – much, many, a lot, very (Ndashonje cane – I'm very hungry)
 • Gose (gose cane) – many, much (stronger than cane)
 • Buhorobuhoro/bukebuke – slowly
 • Mpore! – attention!
 • Bangwe! – stop!
 • Kira! – Bless you!
 • Kaze! – welcome! (often used "Karibu!" – swahili expression)
 • Amahera/amafranga – money
 • Sindabizi – I don't know
 • Ndibaza – maybe
 • Neza – good
 • Imodoka – a car

 

Greetings


 • Bwakeye / Mwaramutse – hello, good morning!
 • Mwiriwe – good afternoon/evening
 • Ijoro ryiza – good night
 • Turabonaye / Nakagaruka – see you later
 • N'agasaga – see you, good bye
 • Urakomeye? – how are you? (reply: ego/ndakomeye = I'm well)
 • Amakuru? – What's news?
 • Amahoro – peace, widely used as greetins (reply: n'amahoro)
 • Genda n'amahoro – go (be) in peace
 • Urugendo gwiza! – Have a good journey!

 

Expressing gratitude


 • Urakoze – thank you (addressing one person), murakoze (more than 1 person)
 • Urakoze cane – Thank you very much

 

Other useful expressions


 • canke – or
 • hehe? – where?
 • aha – here (Ni aha – It's here)
 • kuki? – why?
 • kuko – because
 • ninde? – who?
 • ryari? – when?
 • canecane – particularly, especially
 • ejo – tomorrow, yesterday (depends on the context)
 • vuba – soon
 • Amahera angahe? – How much does it cost?
 • Jewe nitwa – my name is
 • Ndashonje – I'm hungry
 • Ndanezerewe – I'm not happy
 • Ndihuta – I'm in hurry
 • Mfise itiro – I'm tired/I want to sleep
 • Ndarushe – I'm tired
 • Ndarwaye – I'm sick/ill
 • Nta mahera nsigaranye – I haven't got any money
 • Ntabara – Help!
 • Ndaje – I'm coming!
 • Ndashaka – I want/I would like
 • Mpa… – give me…
 • Urabesha, arabesha – you lie, he/she lies
 • Ikitabu – a book
 • Ishule – school
 • Isoko – market
 • Itabi – tobacco, cigarettes
 • Ingoma – a drum/a kingdom

 

Food


 • umukate – bread (Swahili)
 • muceri – rice
 • ibiraya – potatoes
 • amata – milk
 • amavuta – butter, cooking oil
 • inyama – meat
 • inkoko – chicken
 • amagi – eggs (sing. igi)
 • ivyema – peanuts
 • urubu – yoghurt
 • ubuki – honey
 • ifu – flour

 

Fruits


 • ivyamwa – fruits
 • igisaga – bananas (sweet)
 • inanasi – pineapple
 • umucungwa – orange
 • itunda (pl. amatunda) – "Japanese" fruit (fruit de Japon)
 • ivoka (pl. amavoka) – avocado

 

Vegetables


 • imboga – vegetables
 • ibitoke – bananas (plantains)
 • ibiharage – beans (sing. igiharage)
 • ishu – cabagge
 • umuhiti – cucumber
 • isarata – salad
 • inyanya/itomati – tomato

 

Drinks


 • amazi – water
 • inzoga – beer / used also for alcoholic drinks in general
 • ikawa – coffee
 • icayi – tea
 • fanta – all sorts of fizzy drinks (coke, fanta, sprite,..)
 • urwawa – banana wine
 • impeke – sorghum beer (home made)
 • kanyanga/rutuku – prohibited locally brewed spirit (made of manioc)
 • umunanasi/umuraha – pineapple spirit

 

Dishes, cuttlery


 • ikiyiko – spoon
 • imbugita – knife
 • ifurshet – fork
 • isahan – plate/dish
 • icupa – bottle
 • urupfunguruzo – bottle opener
 • ikirahuri – a glass

 

Animals


 • inka – cow
 • imfizi – bull
 • ishuri – young bull
 • impene – goat
 • intama – sheep
 • inkoko – hen, chicken
 • ingona – crocodile
 • imvubu – hippo
 • akayabo – cat
 • imbga – dog
 • inkende – monkey
 • isato – python

 

Persons


 • jewe – me
 • wewe – you
 • twebwe – we
 • izina (pl. amazina) – name
 • umuntu (abantu) – a person
 • umwana (abana) – child
 • umugore (abagore) – woman
 • umugabo (abagabo) – man
 • umuhungu (abahangu) – boy
 • umukobga (abakobga) – girl
 • umuzungu (agazungu) – white man (a European)
 • umuzungukazi – white woman
 • umwirabure – an African (a black person)
 • umwami (bami) – king
 • umugenzi (abagenzi ) – friend
 • umurimyi – a villager/a farmer
 • umutama – old man/wise man
 • umutamakazi – old/wise woman
 • umushingantahe – a notable
 • umwigisha – a teacher
 • umwigishwa – a pupil/a student
 • Imana – the God

 

Landscape & weather


 • ikiyaga – lake
 • umusozi (pl. imisozi) – mountain, hill
 • urizi (inzuzi) – river
 • ikibuye (ibibuye) – rock
 • ibarabara – path/road
 • izuba – Sun
 • ukwezi – Moon
 • imvura – rain
 • ikivura – storm

 

Numbers


 • igiharuro – number
 • isinzi – a big number (10 000 etc.)

1 – 10

 • 1 = rimwe kimwe umwe
 • 2 = kabiri – bibiri – babiri
 • 3 = gatatu – bitatu – batatu
 • 4 = kane – bine – bane
 • 5 = gatanu – bitanu – batanu
 • 6 = gatandatu
 • 7 = indwi
 • 8 = umunani
 • 9 = icenda
 • 10 = icumi

11 – 20

 • 11 = cumi nu rimwe
 • 12 = cumi nu kabiri
 • 13 = cumi nu gatatu
 • 14 = cumi nu kane
 • 15 = cumi nu gatanu
 • 16 = cumi nu gatandatu
 • 17 = cumi n'indwi
 • 18 = cumi n'umunani
 • 19 = cumi n'icenda
 • 20 = mirong'ibiri
 • 30 = mirong'itatu
 • 40 = mirong'ine
 • 50 = mirong'itanu
 • 60 = mirong'itandatu
 • 70 = mirong'indwi
 • 80 = mirong'umunani
 • 90 = mirong'icenda

100 – 900

 • 100 = ijana
 • 200 = amajana abiri (pl. "amajana")
 • 300 = amajana atatu
 • 400 = amajama ane
 • 500 = amajama atanu
 • 600 = amajama atandatu
 • 700 = amajama indwi
 • 800 = amajama umunani
 • 900 = amajama icenda

over 1000

 • 1000 = igihumbi
 • 100,000 = iraqi/ilaki

 

Days


 • kuwambere – Monday
 • kuwakabiri – Tuesday
 • kuwagatatu – Wednesday
 • kuwakane – Thursday
 • kuwagatanu – Friday
 • kuwagatandatu – Saturday
 • kuwamunga – Sunday (also used kuwa imana, i.e. God's day)

 

Time


 • umwaka (pl. imyaka) – year
 • uyu munsi – today
 • ejo – yesterday, tomorrow (depends on context)
 • ubu – now
 • ubunyene – right now
 • hanyuma – later, after
 • buhoro – slowly
 • vuba – soon (tuzobonana vuba – see you soon)
 • umusi, kumurango – day
 • mwijoro – night (Ijoro ryiza – good night)
 • munkoko – morning, dawn
 • umugoroba – evening (umugoroba mwiza = have a nice evening!)
 • igicu – midnight
 • isaha – hour, a watch

 

 

Share

© 2011 Enjoy Burundi.

Get Adobe Flash player